Hershey | Lititz | Manhattan | Ithaca | Elmira | Montreal | Quebec | Ottawa | Boston | Harrisburg | Asbury Park

All exposures made via the Argus C-3 (c. 1950) on either 100 or 400 Kodak Tri-X.